Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Beleidsvisie - Wat willen wij
 • De gewijzigde maatschappelijke verhoudingen vragen een ernstige aanpassing van de aloude schutterijen en het gildewezen in Vlaanderen. Om deze onschatbare bron van volkscultuur niet verloren te laten gaan wil de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden hier een duidelijke, stimulerende rol spelen:
 • Door het in kaart brengen van de bestaande (en slapende) schuttersgilden kan zij de plaatselijke problemen doorlichten en bijsturen. Zij werkt een kwaliteitsnorm uit waaraan al de aangesloten verenigingen kunnen voldoen. Als overkoepelende organisatie moet zij niet alleen een centrale van kennis en initiatieven zijn, maar ook een aanspreekpunt met de overheid.
 • De diverse schuttersgilden moeten aangespoord en geholpen worden om een eigen archiefbeleid uit te bouwen. Zo zullen de eigen waardevolle stukken vastgelegd en geherwaardeerd worden. Samen met het hedendaagse materiaal moet dit leiden tot tentoonstellingen, publicaties, video- en filmopnames. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan het oude koningszilver.
 • Overkoepelend orgaan
  De bestuurlijke organisatie dient aangepast aan de moderne tijd. Kennis betreffende verzekeringen, wapenwet, vzw-wetgeving, financieel beleid, e.d. moet doorgespeeld worden aan de leden. Hiervoor zullen niet alleen cursussen en voordrachten door externe personen moeten georganiseerd worden, maar moet het overkoepelend orgaan, dus de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, gebruik kunnen maken van moderne informatiemiddelen.
 • Bevorderen van de lokale historische schuttersactiviteiten en beschermen van de volkskundige aard:
  De werking binnen elke vereniging zelf moet gestimuleerd worden door een breder aanbod en een verfijning van het aangebodene. Zo kunnen er lessenreeksen gehouden worden voor trommelen, vendelzwaaien, boogschieten, geweerschieten, gildedansen, e.d. De gildekledij moet geherwaardeerd en frisser worden, om op die manier meer nieuwkomers aan te trekken.
 • De schuttersgebruiken bekendheid geven door publicaties en demonstraties.
 • Het stimuleren van jeugdwerking door het geven van cyclussen over gildegebruiken en de plaats van de jongere in de schutterijen.
 • Bereiken van alle Vlaamse schuttersgilden.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn middelen nodig. De huidige subsidies, die sporadisch via provincie en/of gemeente toegekend worden aan de afzonderlijke bonden en/of schuttersgilden, zijn ontoereikend - zeker voor een gecoördineerde werking - en bereiken niet altijd het gestelde doel. Bij voldoende middelen (te staven door een begroting), kunnen de doelstellingen beter gestimuleerd worden, zodat de volkskundige aard van de schuttersgilden doeltreffend kan beschermd en naar buiten uitgedragen worden.

De Federatie als overkoepelend orgaan, coördineert en stimuleert het uitvoeren van al deze lokale activiteiten, naarmate de materiële en financiële middelen voorhanden zijn.