Belgisch Overlegorgaan van
Historische Schuttersgilden

Select your language

 1. Doel

Het doel van de Orde is verdienstelijke leden van alle Belgische bonden en/of schuttersgilden te vereermerken. Bij uitzondering kunnen ook leden van andere landen gedecoreerd worden.

 1. Beheer

De Orde is een onderdeel van het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden.

De Orde van verdiensten wordt beheerd door een kanselarij. Deze kanselarij bestaat uit de president, de vicepresident, de secretaris, de penningmeester en de proost van het Belgisch Overlegorgaan. Dit aantal moet steeds onpaar zijn. Wijzigingen en/of aanpassingen evenals het opheffen van de Orde dienen door een algemene vergadering van het Belgisch Overlegorgaan bekrachtigd te worden.

De grootmeester van de Orde is Prins Charles-Louis de Merode.

 1. De decoratie

Het juweel van de Orde bestaat uit een ronde medaille (ø ± 50 mm, dikte ± 3 mm) met op de voorkant het logo van het Belgisch Overlegorgaan en op de achterkant het nr., naam en voornaam van het verdienstelijke lid en datum van uitreiking. Deze medaille hangt aan een lint in de Belgische driekleur.

Er zijn drie graden:

 • Zilver met gouden randversiering
 • Zilver
  De uittredende Nationale Koning ontvangt dit ereteken in zilver versierd met een kroontje.
 • Bij hoge uitzonderlijke verdienste kan ook de graad van commandeur uitgereikt worden. Dit juweel wordt dan als gouden medaille, met versierselen, met het lint in driekleur om de hals gehangen. Dit is een exclusieve bevoegdheid van de kanselarij.

Alleen de hoogste graad mag gedragen worden.

 1. Uitreiking

Dit ereteken wordt éénmaal per jaar uitgereikt tijdens een investituur in de H. Mis ter gelegenheid van het Nationaal Koningsschieten. Ze wordt uitgereikt door de grootmeester van de Orde; bij diens afwezigheid door de president van het Belgisch Overlegorgaan, geassisteerd door de leden van de kanselarij en de ceremoniemeester. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij tijdens de investituur in gildekledij verschijnen; bij gebrek hieraan is een donker kostuum aangewezen.

Bij hoge uitzondering kan de uitreiking ook gebeuren tijdens een plaatselijke organisatie. De kanselarij onderzoekt deze aanvraag en kan hiervoor toestemming geven.

 1. Aanvraag

De aanvraag zal gebeuren via een daartoe geëigend document (te verkrijgen op het secretariaat van het Belgisch Overlegorgaan). De aanvraag gebeurt in principe door het bestuur van de gilde en is bedoeld voor de leden van de gilde die aangesloten is, via zijn bond, bij het Belgisch Overlegorgaan. Bij uitzondering kunnen ook personen die geen lid zijn van een gilde, maar grote verdiensten hebben aan de uitbouw en/of behoud van het schutterswezen, in aanmerking komen. Elke bond kan uiteraard ook een kandidaat voordragen. Dit geldt ook voor het Belgisch Overlegorgaan.

De aanvraag dient door de bond, waartoe de gilde behoort, geparafeerd te worden. De aanvraag moet gericht worden aan de kanselarij van het Belgisch Overlegorgaan (via het secretariaat van het Belgisch Overlegorgaan). Elke aanvraag dient voldoende gemotiveerd te zijn en begeleid van een laudatio van de kandidaat. De kosten van de decoratie worden door de aanvrager gedragen.

Elke aanvraag dient uiterlijk 6 maanden voor het Nationaal Koningsschieten (eerste zondag van oktober) ingediend te worden.

 1. Aanvaarding

Elke aanvraag wordt door de kanselarij autonoom behandeld. Zij kan daarvoor alle inlichtingen inwinnen die zij nodig acht. Elke weigering wordt naar de aanvrager als niet-ontvankelijk teruggestuurd. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.

 1. Toekenningsvoorwaarden

  Zilveren medaille:

  • 35 jaar actief lid van een schuttersgilde
  • 25 jaar ononderbroken lid van het bestuur van een schuttersgilde
  • 20 jaar voorzitter of secretaris van een schuttersgilde
  • 20 jaar ononderbroken lid van het bestuur van een bond
  • 15 jaar voorzitter van een bond
  • 10 jaar lid van het bestuur van een koepelorganisatie in het schutterswezen

  Zilveren medaille met gouden rand:

  • 50 jaar actief lid van een schuttersgilde
  • 35 jaar ononderbroken lid van het bestuur van een schuttersgilde
  • 30 jaar voorzitter of secretaris van een schuttersgilde
  • 30 jaar ononderbroken lid van het bestuur van een bond
  • 25 jaar voorzitter van een bond
  • 20 jaar lid van het bestuur van een koepelorganisatie in het schutterswezen

Zonder aan de hierboven vermelde criteria te voldoen, kan iemand met bijzondere verdienste voor het schutterswezen ook voorgedragen worden voor een medaille.